หน้าหลัก
นิทรรศการคลังความรู้และจดหมายเหตุ มก. วิทยาเขตศรีราชา

นิทรรศการวันแม่

กิจกรรม click e-Book

ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ซ้อมอพยพหนีไฟ

สรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์

รับมอบเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว

BookFair 14

ห้องสมุดเครือข่าย 4 วิทยาเขต

ห้องสมุดเครือข่าย 4 วิทยาเขต

ห้องสมุดเคลื่อนที่

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo

คลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหต

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ฐานข้อมูล SciFinder

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวรอบจริง

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ PULINET ครั้งที่ 4/2560

มุมหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 4 ครั้งที่ 5

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

ห้องหนังสือนวนิยาย

ปรับปรุงโถงทางเข้าห้องสมุด

ปรับปรุงห้องหนังสืออาเซียน

-บรรณารักษ์ยุวชน/เยาวชน

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 4 ครั้งที่ 2

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 4 ครั้งที่ 2

ความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต

อบรมการใช้ฐานข้อมูล  WorldCat Discovery Services

อบรมการใช้ฐานข้อมูล  GALE CENGAGE

BookFair 13

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 4 ครั้งที่ 2

กิจกรรม Click E-book

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

นำเสนอผลงานทางวิชาการ PULINET # 7

ความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต

ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชน / โรงเรียน

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ครั้งที่ 6

ฝึกอบรมการใช้ EndNoteX7

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

ฝึกอบรมการใช้ EndNoteX7

ครบเครื่องเรื่องลงทุน  ฉบับผู้ลงทุนมือใหม่

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ครั้งที่ 5

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานจากม.บูรพา

ความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขต

บรรณารักษ์ยุวชน / เยาวชน

ม.ราชภัฏพระนครศึกษาดูงานห้องสมุด

ประชุมความร่วมมือ 4 วิทยาเขต

ประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอประวัติ

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ครั้งที่ 4

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ครั้งที่ 3

Book Fair XII

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

ประชุมความร่วมมือ 4 วิทยาเขต

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์