กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ปี 2562 ครั้งที่ 2
ณ หน้าห้องพยาบาล
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0089 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0083 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0001 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0002
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0003 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0004 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0005 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0006
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0007 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0010 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0011 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0012
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0014 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0015 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0016 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0017
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0018 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0019 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0021 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0022
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0023 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0024 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0025 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0026
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0028 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0029 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0030 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0033
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0035 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0036 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0039 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0040
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0041 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0042 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0043 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0044
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0045 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0046 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0047 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0049
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0050 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0051 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0052 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0053
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0055 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0056 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0057 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0059
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0060 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0061 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0062 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0063
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0064 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0065 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0066 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0067
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0068 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0069 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0070 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0071
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0072 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0076 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0079 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0080
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0081 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0082 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0090 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0091
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0092 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0093 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0094 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0095
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0096 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 190807 0098 709107 709111