โครงการบรรณารักษ์ยุวชน/เยาวชน

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

 • librarian09
 • librarian01
 • librarian02
 • librarian03
 • librarian04
 • librarian05
 • librarian06
 • librarian07
 • librarian08
 • librarian10
 • librarian11
 • librarian12
 • librarian13
 • librarian14
 • librarian15
 • librarian16
 • librarian17
 • librarian18
 • librarian19
 • librarian20
 • librarian21
 • librarian22
 • librarian23
 • librarian24
 • librarian25
 • librarian26
 • librarian27
 • librarian28
 • librarian29
 • librarian30
 • librarian31
 • librarian32
 • librarian33
 • librarian34
 • librarian35
 • librarian36
 • librarian37
 • librarian38
 • librarian39
 • librarian40
 • librarian41
 • librarian42