ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

105296 105297 105298 105299
105300 105301 105302 105303
105304 105307 105308