ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา จัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นประธานในพิธี
และรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค กล่าวเปิดงาน
ณ อาคารพละศึกษา
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

210863 200824 0036 210863 200824 0143 210863 200824 0131 210863 200824 0139
1598055743125 20200821 120014 20200821 120117 20200821 120025
20200821 120036 20200821 120043 20200821 120101 20200821 120125
20200821 120131 20200821 120457 20200821 120557 20200821 120639