ขอเชิญชมนิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคาร 13 พลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กันยายน พ.ศ. 2562

นิทรรศการ ร. 10 190912 0011 นิทรรศการ ร. 10 190912 0007 นิทรรศการ ร. 10 190912 0010 นิทรรศการ ร. 10 190912 0009
นิทรรศการ ร. 10 190912 0008 นิทรรศการ ร. 10 190912 0006 นิทรรศการ ร. 10 190912 0005 นิทรรศการ ร. 10 190912 0004
นิทรรศการ ร. 10 190912 0003 นิทรรศการ ร. 10 190912 0002 นิทรรศการ ร. 10 190912 0001