ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสำนักหอสมุดบางเขน กับ ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

libsrclibbk21 libsrclibbk20 libsrclibbk19 libsrclibbk18
libsrclibbk17 libsrclibbk16 libsrclibbk15 libsrclibbk14
libsrclibbk13 libsrclibbk12 libsrclibbk11 libsrclibbk10
libsrclibbk09 libsrclibbk08 libsrclibbk07 libsrclibbk06
libsrclibbk05 libsrclibbk04 libsrclibbk03 libsrclibbk02
libsrclibbk01 libsrclibbk22 libsrclibbk23 libsrclibbk24