ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระ
ณ บริเวณหน้าห้องอ่านหนังสือ 24 ชม. อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

รูปสงกรานต์ 190404 0001 รูปสงกรานต์ 190404 0002 รูปสงกรานต์ 190404 0003 รูปสงกรานต์ 190404 0016
รูปสงกรานต์ 190404 0018 รูปสงกรานต์ 190404 0005 รูปสงกรานต์ 190404 0011 รูปสงกรานต์ 190404 0023