ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา และบุคลากรห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และทีมวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับมอบใบประกาศนียบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)"
โดยการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
และซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"
จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

carbon01 carbon02 carbon03 carbon04
carbon05 carbon06 carbon07 carbon08
carbon09 carbon10 carbon11 carbon12
carbon13 carbon14 carbon15 carbon16
carbon17 carbon18 carbon19 carbon20
carbon21 carbon22 carbon23 carbon24
carbon25 carbon26 carbon27 carbon28
carbon29 carbon30 carbon31 carbon32
carbon33 carbon34 carbon35 carbon36
carbon37 carbon38 carbon39 carbon40