กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ในงานโครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 16
ณ อาคาร 17

mobilelibsrc001 mobilelibsrc002 mobilelibsrc003 mobilelibsrc004
mobilelibsrc005 mobilelibsrc006 mobilelibsrc007 mobilelibsrc008
mobilelibsrc009 mobilelibsrc010 mobilelibsrc011 mobilelibsrc012
mobilelibsrc013 mobilelibsrc014 mobilelibsrc015 mobilelibsrc016
mobilelibsrc017 mobilelibsrc018 mobilelibsrc019 mobilelibsrc020
mobilelibsrc021 mobilelibsrc022 mobilelibsrc023 mobilelibsrc024