ห้องสมุดรับการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
โดยผู้ทวนสอบจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

recarbonjune01 recarbonjune02 recarbonjune03 recarbonjune04
recarbonjune05 recarbonjune06 recarbonjune07 recarbonjune08
recarbonjune09 recarbonjune10 recarbonjune11 recarbonjune12
recarbonjune13 recarbonjune14 recarbonjune15 recarbonjune16
recarbonjune17 recarbonjune18 recarbonjune19 recarbonjune20
recarbonjune21 recarbonjune22 recarbonjune23 recarbonjune24
recarbonjune25 recarbonjune26 recarbonjune27 recarbonjune28