ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร
ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

VGreen 200319 0030 VGreen 200319 0029 VGreen 200319 0026 VGreen 200319 0024
VGreen 200319 0023 VGreen 200319 0020 VGreen 200319 0019 VGreen 200319 0017
VGreen 200319 0015 VGreen 200319 0014 VGreen 200319 0011 VGreen 200319 0009
VGreen 200319 0007 VGreen 200319 0006 VGreen 200319 0004 VGreen 200319 0003