ห้องสมุดจัดโครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคาร 17

bookfair16src001 bookfair16src002 bookfair16src003 bookfair16src004
bookfair16src005 bookfair16src006 bookfair16src007 bookfair16src008
bookfair16src009 bookfair16src010 bookfair16src011 bookfair16src012
bookfair16src013 bookfair16src014 bookfair16src015 bookfair16src016
bookfair16src017 bookfair16src018 bookfair16src019 bookfair16src020
bookfair16src021 bookfair16src022 bookfair16src023 bookfair16src024
bookfair16src025 bookfair16src026 bookfair16src027 bookfair16src028
bookfair16src029 bookfair16src030 bookfair16src031 bookfair16src032
bookfair16src033 bookfair16src034 bookfair16src035 bookfair16src036
bookfair16src037 bookfair16src038 bookfair16src039 bookfair16src040
bookfair16src041 bookfair16src042 bookfair16src043 bookfair16src044
bookfair16src045 bookfair16src046 bookfair16src047 bookfair16src048
bookfair16src049 bookfair16src050 bookfair16src051 bookfair16src052
bookfair16src053 bookfair16src054 bookfair16src055 bookfair16src056
bookfair16src057 bookfair16src058 bookfair16src059 bookfair16src060
bookfair16src061 bookfair16src062 bookfair16src063 bookfair16src064
bookfair16src065 bookfair16src066 bookfair16src067 bookfair16src068
bookfair16src069 bookfair16src070 bookfair16src071 bookfair16src072
bookfair16src073 bookfair16src074 bookfair16src075 bookfair16src076