การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานห้องสมุดสาขาและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20190510 085843 20190510 085856 20190510 085938 20190510 091728
20190510 091903 20190510 092056 20190510 092319 20190510 092326
20190510 092333 20190510 092400 20190510 093855 20190510 093907
20190510 093914 20190510 093933 20190510 094114 20190510 095005
20190510 095800 20190510 100944 20190510 101015 20190510 102358