ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0037 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0036 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0033 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0032
21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0031 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0029 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0028 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0027
21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0025 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0022 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0021 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0018
21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0015 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0014 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0012 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0011
21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0010 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0008 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0006 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0004
21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0003 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0002 21262 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ม.บูรพา 191209 0001