โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณารักษ์ยุวชน / เยาวชน

ห้องสมุดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณารักษ์ยุวชน / เยาวชน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 และโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0074 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0065 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0066 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0067
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0069 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0051 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0052 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0053
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0054 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0055 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0056 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0058
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0042 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0075 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0024 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0027
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0028 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0029 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0030 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0031
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0032 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0033 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0034 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0035
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0036 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0037 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0038 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0039
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0040 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0041 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0043 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0044
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0045 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0046 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0047 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0048
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0049 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0050 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0059 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0060
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0061 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0062 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0063 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0064
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0070 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0071 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0072 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0073
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0076 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0077 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0078 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0079
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0080 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0082 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0083 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0084
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0085 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0086 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0087 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0088
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0089 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0091 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0092 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0094
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0098 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0101 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0102 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0103
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0104 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0105 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0106 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0107
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0108 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0109 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0110 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0111
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0112 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0113 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0114 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0115
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0116 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0117 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0118 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0119
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0121 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0122 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0123 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0124
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0125 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0126 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0127 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0128
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0129 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0130 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0131 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0132
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0133 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0134 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0004 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0005
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0006 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0008 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0009 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0010
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0011 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0012 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0013 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0014
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0015 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0017 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0018 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0019
10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0022 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0023 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0001 10762 บรรณารักษ์น้อย 190719 0002