ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศึกษาดูงานห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0019 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0020 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0011 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0006
14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0008 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0009 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0022 20190514 093214
20190514 093021 20190514 093237 20190514 093303 20190514 093354
20190514 093411 20190514 093847 20190514 103428 20190514 103437
20190514 110345 20190514 110858 20190514 110904 20190514 112723
20190514 111536 20190514 112316 14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0002 20190514 113550
14562 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 190514 0003 20190514 114027 20190514 114033(0) 20190514 114038