ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและงานข้อมูลจดหมายเหตุมก. ระดับวิทยาเขต
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0012 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0011 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0010 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0009
obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0008 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0007 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0006 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0005
obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0004 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0003 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0002 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0001
obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0015 obf283db4e3ab6df2ba87c833ba8675a8 22542008 191108 0013