หน้าหลัก

  • คู่มือการใช้งานระบบจองห้องศึกษาออนไลน์  [เอกสาร]

  • แนะนำการตรวจสอบอีเมล์ @ku.th  [เอกสาร]

  • แนะนำการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล WEB OPAC   ชมคลิป...

  • แนะนำขั้นตอนการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต   ชมคลิป...

  • แนะนำขั้นตอนการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 15 สถาบัน [เอกสาร]

  • แนะนำการจองหนังสือ / สื่อโสตทัศน์ด้วยตนเอง  [เอกสาร]   ชมคลิป...

  • แนะนำการการยืมต่อหนังสือ / สื่อโสตทัศน์ด้วยตนเอง [เอกสาร]   ชมคลิป...

  • แนะนำการตรวจสอบประวัติการยืม / คืนทรัพยากรสารสนเทศ [เอกสาร]   ชมคลิป...

  • แนะนำการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self-Checkout)  [เอกสาร]

  • แนะนำการคืนหนังสือตู้คืนอัตโนมัติ (ฺBook Drop)  [เอกสาร]