หน้าหลัก

  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  [ดาวน์โหลด]

  • แบบฟอร์มการขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์  [ดาวน์โหลด]

  • แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด  [ดาวน์โหลด]

  • แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  [ดาวน์โหลด]

  • แบบฟอร์มรับคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  [ดาวน์โหลด]

  • แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือด่วน(Express Book Request)  [ดาวน์โหลด]

  • แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด(Inter Library Loan Request)  [ดาวน์โหลด]

  • แบบตอบรับการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในคลังความรู้ดิจิทัล มก.  [ดาวน์โหลด]