หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
"มหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออก มุ่งสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"
วิสัยทัศน์ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
"เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่บริการด้วยนวัตกรรม"
พันธกิจ
1) สนับสนุนการจัดการศึกษา
2) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) บูรณาการภารกิจ และเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
2) พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์
1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดการศึกษา
3) มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
4) พัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU)
5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร
6) มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
8) พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
9) พัฒนาระบบการบริหารบุคลากร