หน้าหลัก


ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ NEWSCenter
    นิวส์เซ็นเตอร์ (NEWSCenter) คือบริการข้อมูลข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทนิวส์สแตนด์ จำกัด โดยมีเนื้อหาที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ นิตยสารรายเดือน สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรต่างๆ เป็นต้น นิวส์เซ็นเตอร์มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลในลักษณะข้อความเต็ม (Full-text search) ผู้ใช้สามารถกำหนดคำค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถกำหนดวันและเวลาย้อนหลังได้อีกด้วย โดยฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังถึงปี 1992


 • Download โปรแกรม NewCenter 3.1  <<คลิก>> (หลังจากติดตั้งแล้วเลือก Server เป็น NCIMU)
 • วิธีการใช้งาน NewCenter  <<คลิก>> 
 • ติดต่อขอ Account และ Password ได้ที่ "เคาท์เตอร์บริการยืม/คืน ชั้น 1" โทร : 038-354580-4


 • แหล่งข้อมูลที่ให้บริการบน NEWSCenter

  1. บริการข่าวจากหนังสือพิมพ์และวารสารในประเทศ (Newspapers & Magazine)
 • Bankok Post
 • Business Day
 • เดลินิวส์
 • แนวหน้า
 • ไทยโพสต์
 • สยามรัฐ
 • ข่าวหุ้น
 • กระแสหุ้น
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • อีคอนนิวส์
 • สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศ
 • การเงินธนาคาร
 • มาร์เก็ตเธียร์
 • 2. บริการข่าวจากสำนักข่าว AFX Asia
  3. บริการข่าวจากสำนักข่าวเกียวโด
  4. บริการข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
  5. บริการข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  6. บริการข่าวจากสำนักข่าวคิวไทย
  7. บริการข่าวจากสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
  8. บริการข้อมูล R-SIMS จากตลาดหลักทรัพย์
  9. บริการข่าวภายในประเทศของบริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  10. บริการข่าวต่างประเทศของ บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  11. บริการข่าวแปลของ บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  12. บริการข่าว Dow Jones Newswires
  13. บริการ TRISLine จาก บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด
  14. บริการข้อมูลวิจัยจาก บริษัท ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด
  15. บริการจดหมายข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Newsletter)
  16. แหล่งข้อมูลเสริม (Supplementary Content)

        16.1 หน่วยงานราชการ

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
 • กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
 • กรมการค้าภายใน
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • พรรคประชาธิปัตย์
 • สำนักโฆษก
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • สภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • กองงานโลหกรรม
 • สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กระทรวงการคลัง
 • กองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • รัฐสภา

 •       16.2 ข่าวการตลาดการค้า

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 •   

        16.3 ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน

 • อัตราดอกเบี้ย
 • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สำคัญทั่วโลก
 • ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย
 • รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 •       16.4 หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

 • ข่าวประกาศการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส
 •   

        16.5 ข้อมูลอ้างอิง

 • ประวัตินักการเมือง
 • ข้อมูลเศรษฐกิจ
 • ปฏิทินวันหยุดราชการ
 • นามสงเคราะห์ส่วนราชการและการเมือง
 • ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 •       16.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • AsiaNet Press Release
 • บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทขนาดใหญ่
  และหน่วยงานราชการต่างๆ
 •       16.7 ข้อมูลวิจัย

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศูนย์วิจัย กสิกรไทย จำกัด

 •       16.8 กฎระเบียบและข้อบังคับ

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
  และตลาดหลักทรัพย์
 • ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย

 •       16.9 ประมวลกฎหมายต่างๆ

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • พรบ.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พรบ.ส่งเสริมสินค้าขาออก
 • พรบ.ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • พรบ.ประกันชีวิต
 • พรบ.พลังงานแห่งชาติ
 • พรบ.ลิขสิทธิ์
 • พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 • พรบ.การธนาคารพาณิชย์
 • พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • พรบ.การธนาคารพาณิชย์
 • พรบ.วิธีการงบประมาณ
 • พรบ.บริษัทมหาชน
 • พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค
 • พรบ.ประกันสังคม
 • พรบ.ล้มละลาย
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • พรบ.พรรคการเมือง
 • พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • พรบ.ควบคุมกิจการเทป & วัสดุโทรทัศน์
 • พรบ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร