หน้าหลัก


กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านน้ำเสีย

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ที่มา ปีที่ประกาศ
1 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2548
2 การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 2550
3 กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2548
4 กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2548
5 กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2553
6 กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำเสียสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2565
7 การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ.2565 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2565