หน้าหลัก


กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านแสงสว่าง

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ที่มา ปีที่ประกาศ
1 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง 2559
2 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ราชกิจจานุเบกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2561
3 กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ราชกิจจานุเบกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2561
4 หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ราชกิจจานุเบกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2561