หน้าหลัก


กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านขยะมูลฝอย

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ที่มา ปีที่ประกาศ
1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ 2550
2 การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงมหาดไทย 2560
3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 เทศบัญญัติ นครแหลมฉบัง 2562
4 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวง 2563
5 การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชาการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวง 2564
6 วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงสาธารณสุข 2564
7 ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวง 2564
6 กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงสาธารณสุข 2565