หน้าหลัก


แหล่งข้อมูลสำหรับตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ แหล่งข้อมูล เว็บไซต์
1 ฉลากเขียว http://www.tei.or.th/greenlabel/
    http://gp.pcd.go.th/
    https://www.thaiecoproducts.com
2 ฉลากตะกร้าเขียว http://gp.pcd.go.th/
    https://www.thaiecoproducts.com/
3 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
    http://gp.pcd.go.th/
    https://www.thaiecoproducts.com/
4 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
    https://www.thaiecoproducts.com/
5 ฉลากประสิทธิภาพสูง http://labelling.dede.go.th/survey/product/list-product?productTypeId=1
    https://www.thaiecoproducts.com/
6 ฉลากประหยัดพลังงาน(Energy Star) ของสหรัฐอเมริกา สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) https://www.energystar.gov/
7 ฉลากลดโลกร้อน http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/rule.html
8 ฉลากหัวใจสีเขียว (GREEN HEART LABEL) https://www.siamcitycement.com/th/product/green_product
9 ฉลาก SCG Green Choice https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice#section-2
10 ฉลาก Green for life https://greenforlife.pttgrp.com/index.aspx
11 ใบไม้เขียว (Green leaf) http://gp.pcd.go.th/all
    https://www.thaiecoproducts.com
12 ใบไม้เขียว (Green leaf) http://gp.pcd.go.th/all
    https://www.thaiecoproducts.com