หน้าหลัก


กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านพื้นที่ควบคุมการสูบบุหรี่

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ที่มา ปีที่ประกาศ
1 คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ 2535
2 สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงสาธารณสุข 2540
3 กำหนดเครื่องหมายของเขตสูญบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงสาธารณสุข 2549
4 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเชตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงสาธารณสุข 2549
5 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกำหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเชตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ราชกิจจานุเบกษา กระทรวงสาธารณสุข 2550
6 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ 2560