หน้าหลัก
    ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ทางวิทยาเขตศรีราชาเปิดการเรียนการสอน และจัดระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งห้องสมุดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยตั้งอยู่ที่อาคาร 14 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 4,700 ตารางเมตร และทั้งอาคารมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งแต่ละชั้นประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

1.1 ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง  เปิดให้บริการนั่งอ่านหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง
1.2 เคาน์เตอร์บริการทรัพยากรสารสนเทศ  โดยให้บริการดังต่อไปนี้
  1) บริการยืม-คืนหนังสือภาษาไทยและหนังสือต่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการยืมดังต่อไปนี้

  สมาชิก จำนวน
  (เล่ม)
  กำหนดเวลายืม
  หนังสือภาษาไทย
  (เล่ม)
  หนังสือภาษาต่างประเทศ
  (เล่ม)
  1. อาจารย์ 20 1 เดือน
  2. บุคลากร 15
  3. นิสิตระดับปริญญาตรี 10 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
  4. นิสิตระดับปริญญาโท 15
  5. บุคคลภายนอก 4

 • อาจารย์ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมติดต่อกันได้ 2 ครั้ง
 • บุคลากร สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมติดต่อกันได้ 1 ครั้ง
 • นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท และสมาชิกบุคคลภายนอก สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมได้ 1 ครั้ง โดยยืมต่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 สามารถยืมได้ 1 สัปดาห์
  2) บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุดและต่ออายุสมาชิก โดยนิสิตจะต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา โดยตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หรือนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงิน (KU2) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  3) บริการตอบคำถาม และแนะนำการสืบค้นข้อมูล
1.3 ห้องนวนิยาย   ให้บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.4 ห้องหนังสืออาเซียนและหนังสือสิ่งแวดล้อม   ให้บริการหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและหนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

   

   

2.1 ห้องหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และมุมตลาดหลักทรัพย์   ผู้ใช้บริการสามารถหยิบหนังสือจากชั้นด้วยตนเองแล้วนั่งอ่านที่โต๊ะที่จัดไว้ให้บริการภายในห้อง หรือสามารถยืมออกจากห้องสมุดกลับไปอ่านได้ โดยติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม -- คืน ชั้น1
2.2 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย   ให้บริการสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ สาระคดี และความบันเทิง โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการยืมดังต่อไปนี้

สมาชิก สื่อมัลติมีเดีย (รายการ) กำหนดเวลายืม
ซีดีรอม วีซีดี ดีวิดี
1. อาจารย์ 5 5 5 7 วัน
2. บุคลากร 5 5 5
3. นิสิตระดับปริญญาตรี 5 5 5 3 วัน
4. นิสิตระดับปริญญาโท 5 5 5


2.3 ห้องศึกษากลุ่มขนาดใหญ่   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
2.4 ห้องศึกษากลุ่มขนาดเล็ก   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
2.5 ห้องมินิเธียเตอร์   เป็นห้องสำหรับให้บริการชมภาพยนตร์ขนาดเล็ก ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย

   

   

3.1 ห้องวารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ โครงงานของนิสิต และหนังสืออ้างอิง

 • วารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม รวมถึงหนังสืออ้างอิง ให้ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได้ สำหรับวิทยานิพนธ์ และโครงงานของนิสิต สามารถยืมออกจากออกห้องสมุดได้โดยติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม -- คืน ชั้น1

3.2 ห้องศึกษากลุ่มขนาดเล็ก   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อเข้าใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
3.3 ห้องประชุม 1   เป็นห้องสำหรับจัดการประชุม โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 25 คน

   

   

4.1 ห้องมัลติมีเดีย   ให้บริการเครื่องพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง
4.2 ห้องประชุม 2   เป็นห้องสำหรับจัดการฝึกอบรมและสัมมนา โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณ 60 คน
4.3 ห้องเธียเตอร์    เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณ 200 คน
4.4 ห้องศึกษากลุ่ม   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โดยติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการชั้น 4
4.5 ห้องศึกษาเดี่ยว    เป็นห้องสำหรับให้บริการอ่านหนังสือที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 1 คนต่อห้อง