หน้าหลัก- แบบฝึกหัดก่อนการฝึกอบรม

     - แบบฝึกหัดหลังการฝึกอบรม

     - แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด