ห้องสมุดให้บริการ "คุณขอมา เราหาให้"

ห้องสมุดให้บริการ "คุณขอมา เราหาให้" 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางห้องสมุดจะทำการจัดเตรียมตัวเล่มหนังสือที่ท่านต้องการยืมเอาไว้ให้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาที่ชั้นหนังสือเอง

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.ผู้ใช้บริการทำการค้นหาหนังสือที่ต้องการจากเว็บไซต์ http://intanin.lib.ku.ac.th/
2.จดรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่มที่ต้องการยืม ได้แก่ ชื่อหนังสือ / ชื่อผู้แต่ง / ปีที่พิมพ์ / สำนักพิมพ์ / เลขหมู่หนังสือ
3.กรอกแบบฟอร์มคำร้องโดยสแกน QR Code
4.มารับหนังสือตาม วัน เวลาที่แจ้ง ณ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศชั้น 1

⚠️ ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยขณะมารับหนังสือ