9 ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกรับสมาชิกให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

 

📢 ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกรับสมาชิกให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565
🔸 มีจำนวน 9 ฐาน
🔸 เพื่อการใช้ทรัพยากรตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
🔸 สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว
🔸 ให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet
🔸 ให้บริการอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
🔸 หากท่านสืบค้นจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานผ่าน EZproxy ด้วย Nontri Account
🗓 ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565