ข้อมูลห้องสมุด

ฐานข้อมูล

คลังข้อมูล


เครือข่ายความร่วมมือ


ประกาศเปิดให้บริการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

💢 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

🔹 วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
🔹 เปิดให้บริการพื้นที่ห้องอ่านหนังสือชั้น 1-3
🔹 เปิดให้บริการห้องนวนิยาย ห้องมัลติมีเดีย ห้องศึกษาเดี่ยว
⚠️ ยกเว้นห้องศึกษากลุ่ม